← zurück

Monday Morning (10 min), Caravane (15 min), Ehrenfelder Rap (12 Min). Morning Blues (10 min), Minatures (5 Stücke à 5-7 Min.)

Besetzung: Big Band
Uraufführungen: Kölner Brass Band / Bigband der Universität Köln
Ltg. Holger Claussen
1994